ORGANISATIONEN

deutsche gesellschaft für transaktionsanalyse www.dgta.de
europäische gesellschaft für tA www.eatanews.org
internationale gesellschaft für tA www.itaaworld.org


KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN

Coeytaux, Marielle www.education-emotionnelle.com
Frohme, Gabriele www.ta-wuppertal.de
Oberdieck, Hartmut Grönenbach www.emotionalekompetenz.net
Weil, Thomas Kassel www.rompc.de